Course Schedule

Certified Fiber Optics Specialist Design (CFOS/D)
September 19, 2017 8:30 am
Nairobi, Kenya
Cisco Certified Network Associate- CCNAX
September 11, 2017 8:30 am
Nairobi, Kenya
ITIL V3 Foundation
October 4, 2017 8:30 am
Nairobi, Kenya
FOA Certified Fiber Optic Technician
September 11, 2017 8:30 am
Nairobi, Kenya
ITIL v3 Foundation
September 6, 2017 8:00 am
Nairobi, Kenya
Cisco Certified Network Associate- CCNAX
September 11, 2017 8:00 am
Nairobi, Kenya